Digitaalinen kaksonen (Digital Twin) on koneiden kunnossapitoa ja tuotekehitystä koskeva tarkka virtuaalinen malli, joka raportoi toiminnastaan kerätyn datan perusteella. Digitaalisen kaksosen avulla voi alentaa käyttökustannuksia ja ylläpitokustannuksia. Näin Wikipedia märittelee asian, mutta kaksonen voidaan luoda monesta muustakin.

Eräs vaikuttavimmista on digitaalisen kaksosen luominen suuryrityksen tai palvelu- ja teleoperaattorin IP ja SDN verkosta. Lopputuloksena operointikustannukset putoavat, asiakaskokemus ottaa loikan, Service Desk ja verkko-operointi henkilöstön työtyytyväisyys paranee sekä tietoturvan hallinnan taso paranee. Digitaalisen kaksosen hyödyt lopulta 100% varmasti johtavat kasvun ja paremman kannattavuuden tielle.

Kolmeosainen blogisarjani kertoo käytännön esimerkein kuinka moderni verkkoautomaatio ja digitaalinen kaksonen radikaalisti eroaa vanhasta toimintamallista. Blogin 2/3 teemana on ”vapaa haku”-toiminto. Neljä esimerkkiä verkon omistajan ja asiantuntijan näkökulmasta.

Miksi digitaalinen kaksonen on tehokkaan operoinnin perusta?

Verkkoasiantuntijaa tarvitaan arkkitehtuurisuunnittelussa, kapasiteettisuunnittelussa, dokumentoinnissa, vaativissa verkon ja tietoturvan muutoshallinnan projekteissa sekä tukena vaikeimmissa vikatilanteissa. Osaava verkkoasiantuntija on korvaamaton resurssi yritykselle, joka parhaimmillaan pelastaa yrityksen maineen tai jopa ihmishenkiä.

Tutkimusten mukaan verkkoasiantuntija käyttää kuitenkin keskimäärin 80% ajastaan tietojen etsimiseen ja vain 20% varsinaisen asiantuntijatyön tekemiseen. Digitaalisen kaksosen avulla ajankäyttö saadaan 80% varsinaisen työn tekemiseen.

Google typpinen vapaa haku demokratisoi tietoverkon

Verkonhallintajärjestelmiä ja palveluita markkinoidaan usein näyttävillä raporteilla ja grafiikoilla. Varsinaista hyötyä niistä operatiivisessa toiminnassa on vähän. Ne puhuttelevat lähinnä yrityksen johtoa paremman kontrollin tunteella. Asiantuntijalle tärkeämpää on nopeasti löytää haluttu kokonaisuus yksityiskohtineen.

Vapaa haku mahdollistaa verkkokartan hakemisen näytölle halutun kokonaisuuden osalta. Haku voidaan kohdistaa yksittäiseen laitteeseen, tiettyyn laitetyyppiin, määrättyyn valmistajaan, IP-aliverkkoon, alueverkkoon, kaupunkiin, toimipisteeseen, konfiguraation merkkijonoon jne. tai yhdistelmään näistä.

Kun haluttu verkkokartta on näytöllä, sitä voidaan tarkentaa nopeasti keskeisten asioiden osalta lisäämällä tietoa esim. kuormituksesta, reitityksestä, aktiivisista linkeistä, Multicast, QoS jne. Kaikki oleelliset aiheeseen liittyvät asiat ovat valmiina tarkastettavaksi ja vertailtavaksi. Yhden näppäimen takana on myös näytölle valitun kokonaisuuden historia/live tilanne sekä tekoälyyn perustuva analyysi onko tilanne normaali.

Päivittäisessä verkon operoinnissa vapaa haku IP- ja SDN-verkoista yhdellä työkalulla on tehokas ase osaavissa käsissä. Tämä on kuin Internet ennen Google hakua ja sen jälkeen. Samalla se demokratisoi ja de-mystifioi tietoverkon hyödyntäen kaikkia IT-sidosryhmiä.

Esimerkki 1 – Ongelma reititysprosessissa ja toiminnan palauttaminen

Suurin osa vakavista ongelmista aiheutuu projektien muutoshallinnan, laitteiden vaihtojen, päivitysten ja ohjelmistovirheiden kautta. Esimerkiksi reititysprosessin kaatuminen, laitteen konfiguraation tai palomuurisäännön muutoksen havaitseminen perinteisellä SNMP verkonvalvonnalla ei onnistu.

Kuvan esimerkissä vapaa haku ”OSPF 140”

Työtyytyväisyys on varmasti erilainen, kun Service Desk vapaalla haulla suodattaa näytölle haluamansa alueen tai kaupungin osan reitityksen statuksen muutamassa sekunnissa. Kursorin kohdalta saadaan laitteen konfiguraatio tarkasteltavaksi. Yhden näppäimen takana on myös näytölle valitun kokonaisuuden historia/live tilanne sekä tekoälyyn perustuva analyysi onko reititysprosessin tilanne normaali.

Vikatilanne, jonka löytämiseen ja analysointiin aikaisemmin kului tunteja ja lukuisia asiantuntijoita, löydetään nyt 5 minuutissa.

Esimerkki 2 –Verkon laadun ja kriittisten polkujen seuraaminen

Tietoverkon toiminnan tilan, suorituskyvyn ja poikkeamien seuraaminen on huomattavasti helpompaa tekoälyllä varustetun digitaalisen kaksosen, vapaan haun ja dynaamisen verkkokartan (dokumentoinnin) yhdistelmällä. Näytölle saadaan vapaalla haulla visualisoitua tarkasteltava kokonaisuus yksityiskohtineen sekä havaitut poikkeamat punaisella.

Kuva: Esimerkki verkon segmentin ylikuormittumisesta (input error) 

Verkon laatua ja kriittisiä sovelluspolkuja voidaan määritellä seurattavaksi säännöllisesti. Näiden muutoksista tai poikkeamista voidaan myös hälyttää verkon ylläpitäjää. Tämä korostuu sovelluksilla, joille annetaan SLA siirtoviiveen (latenssin) osalta.

Esimerkki 3 – Vaatimustenmukaisuus ja sen auditointi

Säännösten mukaiset vaatimustenmukaisuusstandardit edellyttävä organisaatioiden toteuttavan ennakoivia toimenpiteitä varmistaakseen arkaluontoisten tietojen haavoittuvuuksien asianmukaisen suojaamisen. Ei riitä, että vain noudatetaan vaatimuksia; organisaatioiden on myös pystyttävä todistamaan vaatimustenmukaisuus auditoinnin aikana.

Vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarkastajat vaativat yksityiskohtaisia ​​raportteja, jotka osoittavat, että on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet tietojen vaarantamisen estämiseksi. Tuhansien verkkolaitteiden ympäristössä ja jatkuvissa muutoksissa on taloudellisesti mahdotonta ylläpitää riittävän tarkkaa dokumentointia manuaaliprosessilla.

Hyödyntämällä NetBrainin automaattista tiedonkeruu-, analysointi- ja dokumentointikykyä voidaan vaatimustenmukaisuuden todentamiseen ja dokumentointi hoitaa helposti:

  • Verkkotopologia – ajan tasalla olevien kaavioiden ylläpitäminen
  • Yksityiskohtaisten tarkastusraporttien tuottaminen infrastruktuurista
  • Automaattinen dokumentaation luominen (Word, Visio)
  • Laitteiden konfiguroinnin säännöllinen tarkistaminen

Kuva: Esimerkki tietoturvapoikkeamasta konfiguraatiossa laitevaihdon jälkeen.

Esimerkki 4 – Mitään ei ole muutettu – vai oliko sittenkin?

Verkon omistajan ja hajautetun ylläpidon kannalta on tärkeää tietää mitä muutoksia verkkoon tehdään. Hyvään IT hallinnointiin kuuluu muutoshallinnan kirjaaminen. Valitettavan usein kirjaus on puutteellinen tai se unohtuu kokonaan.  Kirjauksista on myös hankalaa varmistaa mikä on muuttunut ja milloin?  Digitaalinen kaksosen avulla kaikki muutokset on helppo seurata, myös ne joita kukaan ei ole tehnyt.

Kuva: Esimerkki edellisen 7 päivän muutoksista verkossa (vain konfiguraatiot)

 

Verkkoautomaation ja digitaalisen kaksonen hyödyt  

Vertaamalla näitä neljää hyvin tyypillistä työtehtävän hoitamista perinteiseen toimintamalliin ja verkonhallinnan työvälineisiin, manuaaliseen dokumentointiin sekä Service Desk tikettien volyymiin on helppo laskea saavutettava kustannushyöty.  Kuvattujen ongelmien selvittäminen suuressa monitoimittajaverkossa edellyttäisi kymmenien laitteiden konfiguraatioiden manuaalista analysoimista, CLI komentojen ja niiden tulosten suvereenista osaamista sekä tietojen vaihtoa eri organisaatioiden tai yritysten välillä. Se on aina kallista, hidasta ja ihmiselle luontaisesti vaikeaa. Kun mukaan tulee 24×7 vuorotyö, on asioiden nopea selvittäminen mahdotonta ilman kaksosta.

Kustannusten alenemisen lisäksi asiakastyytyväisyyden paraneminen, asiantuntijaresurssien vapauttaminen kehityshankkeisiin sekä ongelmien ennakointi antaa todennäköisesti vielä paljon suuremman taloudellisen hyödyn.

Seuraavassa blogin osassa keskityn verkonhallinnan automatisointiin ja IT-integraatioihin.

 

Hannu Rokka (Senior advisor)

5Feet Networks Oy